Zakres usług

Prawo pracy

Oferujemy usługi zarówno w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych zatrudniających pracowników, jak i podmiotów indywidualnych – pracowników.

Wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie pozwala nam spojrzeć na dany problem z punktu widzenia obu stron sporu, co przynosi wymierne korzyści zarówno na etapie przedprocesowym, jak i już w toku postępowania sądowego.

więcej

Oferujemy pomoc prawną w zakresie:

 • opiniowania umów o pracę, kontraktów managerskich, przygotowywania umów o zakazie konkurencji, regulaminów pracy i wynagradzania oraz umów o indywidualnym i zbiorowym powierzeniu odpowiedzialności za mienie, jak również umów cywilnoprawnych (umów zlecenia i umów o dzieło) będących podstawą nawiązania stałej współpracy gospodarczej,
 • reprezentacji Klientów w sporach dotyczących stosunków pracy, w tym w sporach związanych z kwestionowaniem prawidłowości wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę, ustalaniem istnienia stosunku pracy, zakazem konkurencji oraz wszelkimi roszczeniami majątkowymi wynikającymi z zatrudnienia typu pracowniczego,
 • dochodzenia na drodze sądowej odpraw i odszkodowań za wypadki przy pracy.

Prawo cywilne

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych i pozasądowych z zakresu prawa cywilnego. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, organami egzekucyjnymi oraz sądami polubownymi.

więcej

Bogate doświadczenie i zindywidualizowane podejście do każdego Klienta pozwala nam na świadczenie kompleksowej obsługi prawnej w zakresie:

 • prawa umów, w tym sporządzania umów cywilnoprawnych oraz ich opiniowania, prowadzenia spraw związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań umownych, w tym dochodzenia na drodze sądowej roszczeń odszkodowawczych i roszczeń o zapłatę kar umownych,
 • prawa zobowiązań pozaumownych, w tym dochodzenia na drodze sądowej odszkodowań i zadośćuczynień za wypadki komunikacyjne, błędy w sztuce lekarskiej, szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej,
 • prawa rzeczowego, w tym reprezentowania Klientów w sprawach o ochronę prawa własności, posiadania, wydanie rzeczy, naruszenie posiadania oraz o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości, zniesienie współwłasności i ustanowienie służebności,
 • prawa spadkowego, w tym reprezentowania Klientów w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, wydziedziczenie, zachowek, uznanie za niegodnego dziedziczenia oraz w postępowaniach związanych z działem spadku.

Prawo gospodarcze i handlowe

Bazując na bogatym doświadczeniu nasza Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa handlowego, zarówno w ramach stałej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, jak również w sprawach jednostkowych. Obsługujemy przedsiębiorców – spółki osobowe, kapitałowe oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą przed wszystkimi sądami, urzędami i instytucjami.

Oferujemy usługi w zakresie przygotowywania wszelkiego rodzaju umów handlowych, takich jak umowy sprzedaży, leasingu, zlecenia, agencyjna, o roboty budowlane, franczyzy czy też dzierżawy, stosownie do potrzeb i oczekiwań naszych Klientów. Prawnicy naszej Kancelarii posiadają także doświadczenie w zakresie prawa wekslowego, czekowego, prawa papierów wartościowych, a także prawa upadłościowego i naprawczego.

więcej

W ramach usług z zakresu szeroko rozumianego prawa gospodarczego i handlowego zajmujemy się m.in.:

 • sporządzaniem i opiniowaniem umów gospodarczych oraz kompleksową obsługą transakcji handlowych,
 • dochodzeniem należności, wykonania umowy, odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, dochodzeniem należności z papierów wartościowych,
 • tworzeniem, przekształcaniem i likwidacją spółek prawa handlowego, fundacji, stowarzyszeń, jak również oddziałów i przedstawicielstw podmiotów zagranicznych, obrotem udziałami oraz akcjami spółek,
 • sporządzaniem aktów wewnętrznych w Spółkach, takich jak regulaminy, statuty, uchwały oraz protokoły zgromadzeń wspólników,
 • reprezentowaniem podmiotów uczestniczących w postępowaniach upadłościowych i naprawczych,
 • prowadzeniem postępowań związanych odpowiedzialnością cywilną oraz karną członków zarządów, rad nadzorczych, komisji rewizyjnych.

Prawo Administracyjne

Podobnie jak w zakresie prawa cywilnego, naszym Klientom możemy zaproponować doradztwo prawne zarówno w zakresie materialnego prawa administracyjnego jak i postępowania administracyjnego.

Prawnicy Kancelarii służą pomocą w poszczególnych zagadnieniach prawa administracyjnego materialnego: odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa, prawie budowlanym, administracyjnoprawnej regulacji prowadzenia działalności gospodarczej (występującej również jako prawo gospodarce publiczne), postępowaniu o zamówienie publiczne.

Zapewniamy pomoc prawną w postępowaniach przed organami administracyjnymi oraz sądami administracyjnymi.

Kompleksowa obsługa prawna procesów windykacji

Nasza Kancelaria specjalizuje się również w zakresie kompleksowej obsługi prawnej procesów windykacji. Posiadamy szerokie doświadczenie w zakresie postępowania egzekucyjnego, prawa upadłościowego i naprawczego.

Proponujemy dogodną dla Klienta formę zapłaty wynagrodzenia  również częściowo uzależnioną od skuteczności podjętych przez Kancelarię działań prawnych.

więcej

Prowadzona przeze mnie Kancelaria, w ramach w/w obsługi prawnej dokonuje w szczególności następujących czynności faktycznych i prawnych:

 • wstępnej oceny właściwej drogi postępowania procesowego, czasu oraz kosztów egzekucji, rekomendacji drogi dochodzenia należności oraz podejmowania spraw pilnych, w których należy przerwać bieg terminu przedawnienia;
 • przygotowywania dokumentacji procesowej;
 • podejmowanie prób: przedsądowego, ugodowego odzyskiwania należności - negocjacji z dłużnikami spłaty zadłużeń;
 • przeprowadzania przedprocesowego postępowania zabezpieczającego należności;
 • uzyskiwania tytułów wykonawczych potrzebnych do wszczęcia egzekucji - występowanie do sądów z wnioskami o nadanie klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym lub kierowanie do sądów pozwów o zapłatę;
 • podejmowania w razie konieczności sądowego postępowania ugodowego;
 • przeprowadzania postępowań w sprawie nadawania orzeczeniom sądowym klauzuli wykonalności na dłużników, ich poręczycieli oraz małżonków;
 • aktywnej współpracy z wybranym komornikiem w celu przeprowadzania postępowań egzekucyjnych;
 • przeprowadzania postępowań przeciwko członkom zarządów spółek, w stosunku do których egzekucja stała się bezskuteczna;
 • zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i nadzór na tymi postępowaniami;
 • współpracy z syndykami lub nadzorcami prowadzącymi postępowanie upadłościowe.

Kancelaria współpracuje z wybranymi, wyjątkowo skutecznymi komornikami na terenie całego kraju, a wykwalifikowani prawnicy zapewniają sprawną i profesjonalną obsługę prawną procesów windykacji. W zakresie windykacji Kancelaria w sposób stały współpracuje również z firmą windykacyjną AVS Polska Sp. z o.o. powstałą w 1997 jako spółka zależna austriackiego holdingu AVS Group specjalizującego się w windykacji dla klientów biznesowych i instytucji finansowych.

Podstawowym obszarem działalności spółki AVS Polska jest szeroko rozumiana windykacja należności oraz usługi wspierające zarządzanie ryzykiem operacyjnym i kredytowym.

Bogaty zakres usług AVS Polska obejmuje:

Usługi zarządzania należnościami i windykacji:

 • monitoring należności w okresie wymagalności,
 • prewindykacje z elementami działań terenowych,
 • windykację terenową należności i przedmiotów,

Usługi wspierające zarządzanie ryzykiem

 • inspekcje i wizje lokalne,
 • usługi detektywistyczne – raporty majątkowe oraz analizy antyfraudowe,
 • audyt stanów magazynowych.

Usługi oferowane przez AVS Polska mogą być implementowane oddzielnie w wybranym zakresie a także łącznie tworząc kompletny, zintegrowany system monitoringu i windykacji należności obejmujący cały cykl życia danej wierzytelności.  Wysoko wykwalifikowana kadra pracowników AVS Polska rozlokowana na terenie całego kraju oraz nowoczesne rozwiązania informatyczne i telekomunikacyjne gwarantują realizacje usług wysokiej jakości przy zachowaniu atrakcyjnej oferty cenowej. Międzynarodowy charakter Grupy AVS jest jednocześnie gwarancją szybkości podejmowania działań poza granicami Polski w oparciu o spółki siostrzane AVS zlokalizowane w 14 krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Więcej na stronie www.avs-europe.com.

Not-for-profit

Specjalizujemy się również w świadczeniu usług na rzecz organizacji non – profit, w tym przede wszystkim fundacji, stowarzyszeń, federacji, organizacji pożytku publicznego i wszelkich innych organizacji pozarządowych, zawodowych i społecznych.

Pomimo, iż istotą ww. podmiotów non – profit nie jest działalność nastawiona na zysk to pojęcie nie wyklucza prowadzenia działań o charakterze gospodarczym, w tym przynoszącym zysk. W takim przypadku kancelaria świadczy pomoc prawną z zakresu usług przeznaczonych dla przedsiębiorców.

więcej

Zakres usług:

 • pomoc w tworzeniu ww. podmiotów, w tym opracowanie niezbędnej dokumentacji (statutów, aktów założycielskich itp.) i jej analiza, prowadzenie postępowań przed organami rejestrowymi (KRS, właściwe urzędy),
 • dokonywanie zmian w funkcjonujących podmiotach, opracowywanie i rejestrowanie zmian aktów w oparciu o które prowadzona jest działalność, tworzenie filii, oddziałów itp.,
 • uzyskiwanie statusu organizacji pożytku publicznego.

Prawo własności intelektualnej

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w doradztwie prawnym i procesowym w zakresie praw własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa prasowego oraz prawa własności przemysłowej.

więcej

W ramach danej specjalizacji:

 • opracowujemy procedury i dokumentację mającą na celu zapewnienie ochrony informacji poufnych, know-how i tajemnic przedsiębiorstwa,
 • sporządzamy zgłoszenia znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych oraz wynalazków w procedurze przed Urzędem Patentowym RP, oraz prowadzimy postępowanie zgłoszeniowe, aż do uzyskania wymaganej ochrony danego prawa,
 • doradzamy w zarządzaniu prawami własności przemysłowej, w tym monitorujemy czas trwania ochrony, przygotowujemy modyfikacje praw i przedłużamy okres ochrony,
 • sporządzamy i negocjujemy umowy o przeniesienie praw własności intelektualnej oraz udzielenie licencji na posługiwanie się danym prawem własności intelektualnej,
 • reprezentujemy Klientów w sporach o naruszenie praw autorskich oraz praw pokrewnych, patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych, zarówno na drodze postępowania cywilnego jak i karnego,
 • prowadzimy spory o ochronę dóbr osobistych osób fizycznych, osób prawnych i innych podmiotów prawnych,
 • sporządzamy opinie prawne z zakresu prawa własności intelektualnej.

Prawo karne

Kancelaria reprezentuje Klientów we wszelkich sprawach związanych z szeroko rozumianą problematyką odpowiedzialności karnoprawnej.

Posiadamy bogate doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstw, w tym oskarżycielom posiłkowym i prywatnym oraz powodom cywilnym, jak i w podejmowaniu skutecznych działań w charakterze obrońcy oskarżonych na etapie postępowań prokuratorskich, sądowych oraz w postępowaniach wykonawczych.

Znajomość prawa cywilnego, handlowego i podatkowego pozwala nam na skuteczną reprezentację Klientów w postępowaniach związanych z przestępstwami gospodarczymi, jak i karnoskarbowymi, toczącymi się przed Urzędami Skarbowymi jako organami prowadzącymi postępowanie przygotowawcze, jak i w tych postępowaniach prowadzonych już na etapie sądowym.

więcej

Dzięki posiadanemu doświadczeniu udzielamy pomocy osobom ubiegającym się o:

 • wydanie wyroku łącznego;
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie,
 • przerwę w odbywaniu kary,
 • zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności,
 • odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,
 • zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności,
 • umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty grzywny,
 • zamianę orzeczonej kary grzywny na zastępczą karę pozbawienia wolności lub prac społecznie użytecznych,
 • zatarcie skazania.